بیمارستان دامپزشــکی هامــون

جراحی و تثبیت شکستگی لگن در یک قلاده سگ یورکشایر

لگن ساختار متصل کننده ستون فقرات به قسمت تحتانی بدن است. لگن از ساختار پیچیده ای از استخوان ها تشکیل شده است که به وسیله رباط ها در کنار هم قرار گرفته است. لگن بخش مهمی در بدن است که بسیاری از ماهیچه های شکمی، عظلات ساق پا و عروق خونی به آن متصل هستند و سبب حرکت عملکرد بدن میشود.