بیمارستان دامپزشــکی هامــون

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه بیمارستان هامون دارای مجهز به جدیدترین و مدرنترین دستگاه های آزمایشگاهی برای انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز حیوانات می باشد. آزمایشگاه بیمارستان هامون دارای بخش های فنی شامل بخش مولکولی بخش بیوشیمی بخش هماتولوژی بخش میکروب شناسی بخش هورمونی بخش انگل شناسی بخش قارچ شناسی