بیمارستان دامپزشــکی هامــون

داروخانه و پتشاپ

در بخش داروخانه و پتشاپ بیمارستان دامپزشکی هامون آماده عرضه کلیه داروها و ملزومات مورد نیاز حیوانات خانگی میباشد.