بیمارستان دامپزشــکی هامــون

بخش سونوگرافی

دستگاه سونوگرافی بیمارستان دامپزشکی هامون مجهز به جدید ترین دستگاه دیجیتالی روز دنیا زیر نظر متخصصین دامپزشک سونوگراف جهت تشخیص ، و ارائه اطلاعات مقدماتی درمان ، آماده ارائه خدمات میباشند