نکات مهم

بیمارستان دامپزشکی هامون

قبل از تجویز داروی خاصی به حیوان خود حتما از دکتر دامپزشک مشاوره بگیرید چه بسا بسیاری از موارد مقاومت های دارویی حتی پس از تشخیص بیماری و تجویز دارو  قابل کنترل نبوده.