جراحی توده سرطانی از بدن یه قلاده اشپیتز

خروج توده سرطانی از ناحیه مغابنی تحتانی بدن یه اشپیتز نر14 ساله

 

بیمارستان دامپزشکی هامون,توده سرطانی

حال ماکی 5روز بعد از عمل جراحی خوب وسالم

بیمارستان دامپزشکی هامون,توده سرطانی