معاینه داخلی

در بسیاری موارد در کالبد گشایی اجسام خارجی از قبیل میخ – سیم –منگنه –کلاف نخ - پیچ –پلاستیک - سوزن و سایر اجسام دیده می شود که از مشاهدات شایع در درمانگاهها است.این عارضه معمولا در اثر خوردن جسم خارجی اعم اجسام بوده که در فاصله زمانی متفاوت با آثاری چون ضعف و بی حالی وژولیدگی پر و ضعف بدنی و بی اشتهایی و استفراغ و در صورت عدم درمان نهایتا مرگ را شاهد هستیم.

یک قطعه جوجه شاهین به سن تقریبی 4 ماه با علایم بی اشتهایی – ضعف – استفراغ سبز رنگ و از دست دادن وزن به درمانگاه ارجاع داده شد.پس از معاینه بالینی و تهیه 2 رادیوگراف پشتی شکمی و جانبی اتساع قابل توجهی در قسمت پیش معده مشاهده گردید و با علایم بالینی یرنده و اخذ تاریخچه مبنی بر بستر حاوی کلاف کاموا و پارچه و احتمال بلع ان توسط پرنده افزایش پیدا کرد.

بیمارستان دامپزشکی هامون