داخلی دام کوچک

بیمارستان دامپزشکی هامونبیماری های خودایمن  چهره های متفاوتی از علایم بالینی را در بیماران ایجاد می کند که شامل لاغری ولتارجی ریزش م ها و آلوپشی های کانونی جراحات جلدی

و مخاطی و گوارشی  می باشد.تشخیص بر اساس علایم بالینی نمونه برداری از جراحات جلدی و مخاطی  و انجام ازمایشات هیستوپاتولوژیکی می باشد درمان را اصولا بعد از تشخیص قطعی با داروهای کورتون اغاز می کنند و جهت کاهش دوز  کورتون داروهایی با خاصیت سینرژی تجویز می شود.

بیمارستان دامپزشکی هامون