بخش چشم پزشكی

در اين بخش با استفاده از لوازم تخصصي تشخيصي . بيماريهاي چشم حيوان شما تشخيص داده مي شود.
همچنين كليه جراحي هاي تخصصي چشم بطور كامل انجام مي گيرد.

بخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامونبخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

بخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

بخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

بخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون

بخش چشم پزشکی بیمارستان دامپزشکی هامون