بخش سونوگرافی

دراين بخش با استفاده از دستگاه سونوگرافی خدمات تخصصي براي تشخيص بيماريهای داخلي و همچنين تعيين سن بارداری ارائه ميگردد.
سونوگرافی كبد – كليه – رحم - طحال – مثانه - پانكراس – كيسه صفرا – تخمدان

بخش سونوگرافی بیمارستان دامپزشکی هامون