بخش راديولوژی

در اين بخش با استفاده از دستگاه راديولوژي تخصصي دامپزشكي در يك اطاق كاملا مجزا و ايزوله كه بطور كامل سرب كوبي شده بيماريهاي حيوان شما تشخيص داده مي شود.
انجام كليه راديوگرافي از قفسه سينه – شكم.
انجام كليه راديوگرافي رنگي با ماده حاجب
انجام كليه راديوگرافي اندام حركت

بخش راديولوژي بیمارستان دامپزشکی هامون

بخش راديولوژي بیمارستان دامپزشکی هامونبخش راديولوژي بیمارستان دامپزشکی هامون