تربیتی وآموزشی

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

اولین نرم افزار تخصصی تربیت سگ های گارد نگهبان و آپارتمانی
*دستور حمله -رها کردن-تعقیب و گریز-همگام شدن دستشویی نکردن-اموزش دستور نشستن-آمدن و ماندن بیرون رفتن بدون قلاده...فیلم اموزشی دان سالیوان
آموزش توله از 8هفتگی تا 8 ماهگی