کادر درمانی بیمارستان دامپزشکی هامون

نوشته شده توسط بیمارستان دامپزشکی هامون

کادر درمانی بیمارستان دامپزشکی هامون

مدیریت بیمارستان: دکتر نوبخت

بخش داخلی: آقای دکتر نوبخت

بخش طیور: خانم دکتر امین لو (PHD رادیولوژی دامپزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات)

بخش رادیولوژی: خانم دکتر امین لو (PhD رادیولوژی دامپزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات)

بخش جراحی: آقای دکتر نوبخت

بخش آزمایشگاه: ؛ خانم نوبخت (کارشناس ارشد)